Φόρμα Επικοινωνίας
  Στοιχεία Επικοινωνίας

  [ GREEN REPOWER ]

  Ανάπτυξης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

  Λίγα λόγια για μας

  Η GREEN REPOWER δραστηριοποιείται στον τομέα της Ανάπτυξης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελληνική επικράτεια ενώ πρόσθετα παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές αξιολόγησης έργων σε υποψήφιους επενδυτές δίνοντας τις ενδεδειγμένες λύσεις ανάπτυξης.

  Η εταιρεία αποτελεί συνέχεια των εταιρειών SMARTWIND E.E. (ιδρυθείσας το 2004) και της ECOMIND E.E. (ιδρυθείσας το 2001).

  [ GREEN REPOWER ]

  Παγκόσμια Ανάπτυξη

  Η αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας διανύει περίοδο παγκόσμιας ανάπτυξης λόγω περιβαλλοντικών ανησυχιών, νομοθετικών ρυθμίσεων και τεχνολογικών εξελίξεων.

  Η προστασία του περιβάλλοντος έχει ανέλθει σε πρωταρχικής σημασίας ζήτημα σε ολόκληρο τον κόσμο και η ολοένα και μεγαλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών και των κυβερνήσεων, όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα, έχει βοηθήσει την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε διεθνές επίπεδο.

  Αυτό αποτυπώνεται τόσο στις εθνικές όσο και ευρωπαϊκές θέσεις που θέτουν ως προτεραιότητα την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.

  [ GREEN REPOWER ]

  Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θέτει ως στόχο το ποσοστό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που πρέπει να παράγεται από Α.Π.Ε. σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τα τέλη του 2030 να φθάσει τουλάχιστον στο 32%, με διαφοροποιημένους στόχους για το κάθε κράτος μέλος οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας σε δυναμικότητα Α.Π.Ε.

  [ GREEN REPOWER ]

  Αύξηση Παραγωγικής Ενέργειας

  Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για την περίοδο 2021-2030, η Ελλάδα έχει ως στόχο την αύξηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά 1 GW ενέργειας ανά έτος για νέα έργα ΑΠΕ.

  Οι αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την καταστροφή του περιβάλλοντος από αέριους ρύπους που παράγονται από τη χρήση των παραδοσιακών καυσίμων, έχει επίσης ενθαρρύνει την έρευνα για την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα στοχεύουν στην πιο αποτελεσματική χρήση των Α.Π.Ε.

  ΤΟ ΠΑΡΟΝ & ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ Α.Π.Ε.

  Πηγές Ανανεώσιμης Ενέργειας

  Σήμερα, η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από ποικίλες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως αιολική, υδροηλεκτρική, ηλιακή ενέργεια ή βιομάζα.

  Οι προσπάθειες για Έρευνα και Ανάπτυξη συνεχίζονται με στόχο την τελειοποίηση των τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί, και πιο συγκεκριμένα την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του κόστους αυτών των τεχνολογιών.

  Απόρροια όλων των προαναφερόμενων αποτελεί η συνεχής αύξηση ενδιαφέροντος επενδυτών και εταιρειών στην Ανάπτυξη Έργων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα.